dienstenwijzer

 

 

 

 

 

          Kennismaking met de dienstverlening van Huub Maes Financieel Adviesburo VOF

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie over onze dienstverlening

 

Op grond van de Wet financieel toezicht, zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

 

Naam en adres.

Onze gegevens zijn :

 

Huub Maes financieel adviesburo vof.

Ruiterskwartier  3

4527 CR  Aardenburg.

 

Tel.           0117  492520

Fax            0117  492249

 

Email        info@huubmaes.nl

Website     www.huubmaes.nl

 

BTW nummer : NL 80 39 39 942 B02

Openingsuren : van ma tot vr van 9.00 u tot 12.00 u  en van 13.00 u tot 16.00 u

                         of na afspraak

 

Registratie AFM

 

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer :

12008895

 

Aard van dienstverlening

 

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en bemiddelen in :

-          Hypotheken

-          Schadeverzekeringen

-          Levensverzekeringen

-          Spaarproducten

-          Financieringen

-          Belastingaangiftes

 

 

 

 

 

 Klachten

 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

 

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot :

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening  (KiFiD)

Ons aansluitnummer is : 300.005604

 

KiFiD is bereikbaar op   Postbus 93257     2509 AG den Haag, telefoonnummer

0900-3552248.

 

Koningin Julianaplein 10 , 2595 AA  den Haag

 

 

 

 

 

 

Adviesvrij

 

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te  adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of hypotheekverstrekkers. Met uitzondering van Betaal-en Spaarrekeningen:  hiervoor hebben wij een exclusieve samenwerking met de RegioBank.

 

Geen zeggenschap

 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming .Geen enkele bank,verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrecht of een aandeel in ons kapitaal.

 

Selectie van aanbieders

 

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal

voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

 

 

 

 

 

Onze kwaliteit

 

Wij houden onze vakkennis op peil.  Onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt binnen de grenzen  van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met de eventuele beroepsfouten. Overigens verwijzen wij u naar de voorwaarden, die u meegezonden krijgt  bij de polis of offerte van de betreffende bank en/of verzekeraar.

Wij zijn een flexibele organisatie die open en eerlijk met u communiceert. Wat in uw belang werkt en adviezen afstemt op uw wensen en mogelijkheden.

 

Wat verwachten wij van u

 

Wij verwachten van u de juiste informatie te krijgen. Wij waarderen een open en transparante samenwerking. Tevens dient u ons, ook na de adviesfase, op de hoogte te stellen van voor ons relevante wijzigingen van materiële of persoonlijke aard. Bij voorkeur schriftelijk. Wij verwachten dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij zullen dan een eventuele aanpassing verzorgen.

Graag zien wij u als totaalrelatie, om het voor u zo eenvoudig en gemakkelijk te maken.

 

Beëindiging van de relatie

 

Uiteraard hopen wij met u een langdurige relatie aan te gaan. Mocht u onverhoopt beslissen te wisselen van intermediair, dan verwijzen wij u ook naar de voorwaarden van de maatschappijen. Wij zullen dan uw belangen niet meer behartigen.

 

 

 

 

Wijze van beloning

 

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

 

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.


Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.  


Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

 

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a)      U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

 

b)      Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.

 

c)      Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.

 

d)     Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

e)      Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

 

f)       Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 


 

Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft, of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.


Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

 

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

 

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.


Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   
Ruiterskwartier 3
4527 CR Aardenburg

T 0031(0)117 49 25 20
F 0031(0)117 49 22 49
      Vergunning afm.:12008895
Kifid: 300.005604
E info@huubmaes.nl
W www.huubmaes.nl
      Kantoor open: ma t/m vr
09.00 - 12.00 uur
13.00 - 16.00 uur
en op afspraak
        Regiobank